Het is niet toegestaan onderdelen van deze website te verveelvoudigden, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar te maken in enige voor of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HENNEKENS Hout Holz Timber B.V.